ความจำเป็นของระบบบัตรคิว

ระบบบัตรคิวเป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานหรือองค์บริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาท์เตอร์สำหรับรับค่าบริการต่าง ๆ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ทำให้หน่วยงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ที่มารับบัตรคิวก่อนก็จะได้รับการบริการก่อนนั่นเอง ปัจจุบันระบบบัตรคิวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในร้านอาหารก็ยังได้มีการนำเอาระบบบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย

ระบบบัตรคิว
ระบบบัตรคิวได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากบัตรคิวที่เป็นลักษณะของบัตรแข็ง ซึ่งเป็นระบบบัตรคิวที่เน้นการเข้ารับบริการตามลำดับเป็นหลักและไม่มีงานบริการที่หลากหลาย การใช้งานก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยผู้มารับบริการรับบัตรคิวที่จุดจ่ายบัตรคิวและนั่งรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกเข้ารับบริการ ระบบบัตรคิวนี้มีข้อเสียคือผู้รับบริการไม่สามารถสังเกตได้ว่าลำดับบริการปัจจุบันเป็นลำดับไดเพราะไม่มีป้ายแสดงลำดับแจ้งให้ทราบ ระบบบัตรคิวนี้เหมาะสำหรับหน่วยบริการเล็ก ๆ เท่านั้น เช่น คลีนิก สถานีบริการอนามัย แต่ในหน่วยงานบริการขนาดใหญ่ที่มีงานบริการที่หลากหลายจะไม่สามารถใช้ระบบบัตรคิวลักษณะนี้ได้ จึงได้มีการพัฒนาระบบคิวอัตโนมัติขึ้นมา

ระบบคิวอัตโนมัติ มีลักษณะการทำงานคล้ายระบบบัตรคิวชนิดบัตรแข็ง แต่มีข้อแตกต่างที่เพิ่มเติม สามารถกดเลือกการรับบริการการได้เอง เช่น การฝาก ถอน จ่ายค่าบริการ หรืออื่น ๆ จากเครื่องจ่ายบัตรคิว และมีลำดับคิวแสดงชัดเจนบนจอแสดงผล นอกจากนี้อาจจะมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น สามารถตรวจสอบคิวออนไลน์ หรือการประมาณเวลาการรับริการเป็นต้น ระบบคิวอัตโนมัติจึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>