ระบบบัตรคิวห้องตรวจ OPD

ระบบคิวอัตโนมัติสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอกopd
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติสหรับห้องผู้ป่วยนอก

ระบบบัตรคิวห้องตรวจผู้ป่วยนอก

ระบบคิวของโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) จะแตกต่างจากระบบบัตรคิวทั่วไป เพราะการรับคิวของผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยไม่ได้เป็นการกดรับคิวเข้า บริการห้องตรวจได้เองเหมือนระบบคิวของธนาคารหรือระบบเคาท์เตอร์ทั่วไป พยาบาลคัดกรองจะเป็นผู้กำหนดคิวและห้องตรวจตามอาการให้ โดยทั่วไปลำดับการเข้ารับบริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลจะมี ขั้นตอนคล้าย ๆ กันดังนี้

 1. ผู้ป่วยทำบัตร/ยื่นบัตร
 2. ผู้ป่วยนำเอกสารยื่นให้พยาบาล ณ. จุดคัดกรอง
 3. พยาบาลคัดกรองจัดลำดับคิวเข้าตรวจ ณ. ห้องตรวจตามอาการ
 4. แพทย์ประจำห้องตรวจเรียกเข้าตรวจ

ดังนั้นระบบคิวสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอกจะไม่ได้เป็นตู้รับบัตรคิวทั่วไป แต่จะเป็นรูปแบบของซอร์ฟแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์แทนและตัวกดเรียกคิวจะ ใช้รูปแบบมือถือ (handheld) แบบไร้สายแทนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ง่ายและคล่องแคล่ว สะดวกแก่แพทย์ผู้เรียกรับบริการ

ระบบบัตรคิวห้องตรวจผู้ป่วยนอก (SmartQueue for OPD) ของบริษัท เอ็นพีซี โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งายได้ง่ายความง่ายลดความซับซ้อนและเพิ่มความ รวดเร็วในการเข้ารับบริการ โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้

 1. พยาบาลคัดกรอง คัดกรองอาการและกดคิวเข้าตรวจตามอาการหรือห้องตรวจ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สัมผัส
 2. ข้อมูลคิวส่งเข้าระบบประมวลผลกลาง
 3. แพทย์/พยาบาลประจำห้องตรวจจดเรียกคิวจากแท็บเล็ตเรียกผู้ป่วยเข้ารับบริการ
 4. ลำดับดับคิวจะแจ้งบนจอทีวีแสดงผล

ส่วนประกอบหลักของระบบบัตรคิวห้องตรวจผู้ป่วยนอก

1. ซอร์ฟแวร์จัดคิว

ซอร์ฟแวร์จัดคิวจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของพยาบาลคัดกรอง มีคุณสมบัติดังนี้

 • กำหนดจำนวนห้องตรวจชนิดการเรียกแบบอิสระได้ไม่จำกัด
 • กำหนดจำนวนห้องตรวจชนิดเรียกเฉพาะห้องได้ 10 ห้องตรวจ
 • กำหนดชื่อห้องตรวจและชื่อฐานข้อมูลได้เอง
 • กำหนด layout ปุ่มกด สีปุ่มกดได้เอง
 • กำหนดรูปพื้นหลังได้เอง

2. ซอร์ฟแวร์ซอร์ฟแวร์บริหารคิว

ซอร์ฟแวร์บริหารคิว ใช้สำหรับแสดงผลลำดับคิวปัจจุบันที่กำลังรับบริการนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ อื่น ๆ เช่น การเล่นไฟล์วีดีโอ การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อเซิร์ฟเวอร์คราวด์ (cloud) มีคุณสมบัติดังนี้

 • ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์จัดคิวและแท็บเล็ตเรียกคิวผ่านระบบ Local TCP/IP (Wifi)
 • แสดงลำดับคิวบนจอทีวี
 • เล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ) และกำหนดจำนวนวีดีโอที่ต้องการและ ลำดับการเล่นไฟล์ได้เอง
 • มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และ มีระบบเสียงกระดิ่ง
 • มีระบบแสดงรายงานการให้บริการ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างได้ เอง เช่นรายวัน รายเดือน รายปีหรือเฉพาะช่วง สามารถแยกการ ค้นหาตามประเภทบริการ ห้องตรวจ หมายเลขบริการ หรือรหัส พนักงานได้
 • มีระบบแสดงข้อความวิ่ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ องค์กรหรือหน่วยบริการ

3. ซอร์ฟแวร์เรียกคิว

ซอร์ฟแวร์เรียกคิว จะติดตั้งในแท็บเล็ต ใช้สำหรับเรียกคิวผู้มารับบริการเพื่อเข้ารับบริการ ณ ห้องตรวจที่ถูกเรียก มีคุณสมบัติดังนี้ทำ

 • งานร่วมกับคอมพิวเตอร์จัดคิวและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ผ่าน ระบบ Local TCP/IP (Wifi)
 • แสดงผลด้วยแทบเล็ตความละเอียดสูง
 • สามารถเปลี่ยนแปลง บันทึกหมายเลขห้องตรวจ รหัสพนักงานได้
 • สามารถเปลี่ยนแปลง บันทึกประเภทงานตรวจได้ (default, A-J)
 • สามารถเรียกคิวได้เองโดยการระบุหมายเลข (ไม่ต้องรับคิวจาก จุดคัดกรอง)
 • สามารถโอนคิวขาเข้ามาจากห้องตรวจอื่นได้ชนิดเรียกทันที
 • สามารถส่งต่อคิวไปยังห้องตรวจอื่นได้ โดยเข้าคิวปกติ
 • สามารถส่งคิวเข้าห้องอื่น ๆ นอกเหนือจากห้องตรวจ เช่น ส่ง X-ray, ส่งแล็บ
 • สามารถเลื่อนคิวเข้าหรือออกได้
 • สามารถ hold คิวได้ไม่จำกัด โดยเลือกจากรายการคิวแสดงบนจอแท็บเล็ต
 • สามารถเรียกคิวซ้ำได้ไม่จำกัด โดยเลือกจากรายการคิวแสดงบนจอแท็บเล็ต