ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติไร้สาย
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติไร้สาย ประกอบด้วย 1. ตู้กดคิวไร้สาย (Wifi kiosk) 2.ตัวกดคิวไร้สาย 2.4GHz Wireless 3. LCD ทีวี+ HDMI ไร้สาย 4.ระบบจอทัชสกรีน 7 นิ้ว/10 นิ้ว 5.สามารถตรวจสอบคิวผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น 6.มีระบบ QR code สำหรับการทำระบบสมาชิก

เครื่องกดบัตรคิวของ บริษัท เอ็นพีซี โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด จะทำงานในรูปแบบ wireless ผ่านระบบ dual wifi (wifi หลักและสำรองทำให้ระบบเสถียรสูงสุด) โดยเครื่องกดบัตรคิวจอสัมผัส เซิร์ฟเวอร์กลาง(ส่วนแสดงผล) และเครื่องกดเรียกคิวจอสัมผัสจะทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลอิสระระหว่างกันได้ เช่น เครื่องกดบัตรคิวที่ 1 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างอิสระกับตู้กดบัตรคิวและเซิร์ฟเวอร์กลางได้ผ่าน ระบบ IP address ทำให้ระสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจากระบบเดิมที่ต้องใช้เซอร์ฟเวอร์กลางสั่งงานเองทั้งหมดทำให้โปรแกรม มีความซับซ้อนและทำงานแบบทางเดียว (single way) ซึ่งมีข้อเสียคือเมื่อเกิดความเสียหายบางจุดในระบบจะใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ แต่ระบบที่มีการบริหารงานอิสระยังสามารถทำงานได้ เช่นกรณีตู้กดบัตรคิวเกิดความเสียหายไม่สามารถให้บริการได้ ระบบเครื่องเรียกคิวได้ปกติโดยพิมพ์เลขคิวเข้าสู่ระบบโดยการประยุกต์ใช้ร่วม กับระบบบัตรแข็ง หรือสามารถย้ายข้อมูล(bypass) ใช้ระบบสำรองและส่งข้อมูลเข้า server ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได ๆ ก็ได้ และซอร์ฟแวร์สำหรับคีออสยังได้พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มบริการได้เอง ให้เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ หรืองานบริการพิเศษที่จัดขึ้นมาสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น บริการพิเศษที่เป็นโปรโมชั่นในช่วงเทศการต่าง ๆ

นอกจากนี้ระบบไร้สายยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างอิสระ เพื่อความสวยงามและความสะดวกสะบายแก่ผู้รับบริการ เช่น สามารถนำออกมาติดต้องนอกพื้นที่บริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา รับบริการ และสิ่งสำคัญในระบบบัตรคิวที่เป็นจุดเด่นในระบบของเรา คือการทำงานระบบมัลติคีออส โมดูล เซอร์วิส นั่นคือเซิร์ฟเวอร์กลางสามารถทำงานร่วมกับเครื่องกดบัตรคิวได้พร้อมกันสูง สุด 5 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างสูงสุด

นอกจากระบบการทำงานมาตรฐานแล้วซอร์ฟแวร์สำหรับคีออสยังมีฟังก์ชั่นรองรับ อินพุตโมดูลนอกเหนือจากระบบจอสัมผัสเช่น เครื่องสแกนบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องสแกนคิวอาร์โค้ดอีกด้วย


ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

 • โปรแกรมและคีออสมาตรฐาน
 • โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์
 • โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิด

โปรแกรมและคีออสมาตรฐาน

คีออสมาตรฐานเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้มารับบริการ โดยคีออสมาตรฐานมีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ติดตั้งภายในคีออสและใช้จอสัมผัส สำหรับใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน คีออสมาตรฐานมีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

 • หน้าจอสัมผัส (touch screen monitor) ขนาด 7/8.9/15/17/24/27 นิ้ว (หรือตามความต้องการ) แสดงผลด้วยความละเอียดสูง Full HD 1080P
 • มีคอมพิวเตอร์ประมวลผลโปรแกรมบริหารคีออสติดตั้งอิสระภายในตู้คีออส ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เซิร์ฟเวอร์) และเครื่องเรียกคิว (call pad) ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi
 • โปรแกรมบริหารคีออสสามารถกำหนดประเภทบริการได้เอง โดยสามารถกำหนดคิวพื้นฐาน (คิวเริ่มจาก 0) ได้ไม่จำกัด เช่น การฝาก ถอน ในระระบบธนาคาร
 • สามารถกำหนดคิวพิเศษได้ 10 ประเภท เช่น สินเชื่อ หนี้ คิวพิเศษสามารถกำหนดให้ขึ้นต้นด้วยเลขเฉพาะ เช่น 700, 800, 900 เป็นต้น โดยระบบคิวจะแยกการเรียกคิวแตกต่างช่องบริการกันขึ้นอยู่กับการกำหนดของ ช่องบริการ
 • สามารถกำหนดชื่อประเภทคิว ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างฐานข้อมูล เลเอาท์ปุ่มกดว่าต้องการจัดวางแบบแถวเดียวหรือสองแถว และสามารถกำหนดขนาดและสีของปุ่มกด และกำหนดพื้นหลังของจอแสดงผลได้
 • มีปริ้นเตอร์ความร้อนติดตั้งภายในตู้คีออส สามารถเลือกขนาดของกระดาษที่ต้องการปริ้นท์ได้ เช่นขนาด 58มม หรือ 80 มม (สั่งตามรูปแบบที่ต้องการ) ปริ้นท์ด้วยความเร็ว 150มม/วินาที
 • มีระบบเตือนกระดาษใกล้หมดส่งไปยัง call pad (เจ้าหน้าที่บริการ)
 • กระดาษคิวแสดงโลโก้ของหน่วยบริการ รายการคิวที่บริการ ช่องบริการและประเภทงานที่ให้บริการทั้งหมด จำนวนคิวที่รอ เวลาการให้บริการ และคิวอาร์ค้ดสำหรับการตรวจบริการผ่านแอพลเคชั่นไลน์หรือเว็บไซต์

 โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์

ซอร์ฟแวร์แสดงผลจะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่หลักในการแสดงผลลำดับคิวที่ให้บริการในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับตู้คีออสและเครื่องกดเรียกคิวผ่านระบบ wifi นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น การเล่นไฟล์วีดีโอ การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อเซิร์ฟเวอร์คราวด์ (cloud) เพื่อบันทึกข้อมูลคิวในคราวด์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งโปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์มีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

 • ทำงานร่วมกับตู้คีออสด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi
 • ซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานร่วมกับตู้คีออสพร้อมกันได้ 5 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องคีออสสามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่านไอพีแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์
 • แสดงลำดับคิวที่กำลังให้บริการได้ 3 แถว โดยแสดงผลบนจอทีวี LCD (หรือ matrix LED สั่งตามรูปแบบที่ต้องการ) และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์คราวด์สำหรับการตรวจสอบคิวออนไลน์
 • สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ) สามารถกำหนดจำนวนวดีโอที่ต้องการและลำดับการเล่นไฟล์ได้เอง
 • มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีระบบเสียงกระดิ่ง
 • มีระบบแสดงรายงานการให้บริการ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างได้เอง เช่นรายวัน รายเดือน รายปีหรือเฉพาะช่วง สามารถแยกการค้นหาตามประเภทบริการ ช่องบริการ หมายเลขบริการ หรือรหัสพนักงานได้
 • มีระบบแสดงข้อมความวิ่ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยบริการ
 • สามารถประยุกต์เข้ากับเครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด เหมาะสำหรับการทำระบบสมาชิก

 โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิว

เครื่องกดเรียกคิว (call pad) เป็นเครื่องที่ใช้เรียกลำดับคิวเข้ามารับบริการในช่องบริการต่าง ๆ เครื่องกดเรียกคิวจะใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการ เครื่องกดเรียกคิวมีส่วนประกอบและหน้าที่หลักดังนี้

 • แสดงผลด้วยจอสัมผัส LED ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×480 พิกเซล
 • ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi
 • สามารถกำหนด เปลี่ยนแปลง และบันทึกหมายเลขไอพีแอสเดรสของเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขช่องให้บริการ และรหัสพนักงานได้
 • สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวเองได้ เช่น คิวสำหรับการบริการปกติที่ขึ้นต้นด้วย 0 หรือคิวพิเศษ (A-J) ซึ่งเป็นคิวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขเฉพาะ
 • สามารถเรียกคิวได้เองโดยการระบุหมายเลข โดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส
 • แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการทั้งหมด และจำนวนคิวที่รอรับบริการแบบเรียลไทม์บนจอแสดงผล
 • สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวได้ไม่จำกัดจำนวน โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล
 • สามารถโอนคิวจากช่องบริการได ๆ เข้ามาได้โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล