ระบบรายงานและสถิติสำหรับระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบรายงานการใช้โปรแกรมคิวนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการในหลาย ๆ ด้าน เช่น จำนวนผู้มาใช้บริการในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา วันในสัปดาห์ ระยะเวลาที่ลูกค้ารอ ระยะเวลาที่ลูกค้ามารับบริการ ขอมูลทางสถิติเหล่านี้มีประโยชน์ใช้ในการวางแผนการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้มีการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่หรือประเภทงานต่าง ๆ ได้ ระบบรายงานมาตรฐานของระบบคิวอัตโนมัติเอ็นพีซี โซลูชั่นแอนด์เซอรวิส ประกอบด้วยรายงานหลัก ๆ ดังนี้

รายงานภาพรวม

รายงานภาพรวมสามารถสร้างรายงานได้จากเงือนไขที่ต้องการได้ เช่น ช่วงเวลา, ชื่องาน, รหัสงาน, ชื่อพนักงาน, รหัสพนักงาน,ระยะเวลาการรอ,ระยะเวลาที่ให้บริการ

generalreport1

 

generalreport2

 

รายงานปริมาณผู้ใช้บริการ

เป็นรายงานที่แสดงจำนวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่สนใจ รายงานจะแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการแยกตามประเภทงาน

qtyreport

รายงานจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นช่วงเวลา

เป็นรายงานที่แสดงจำนวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่สนใจ รายงานจะแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการแยกตามประเภทงาน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา

rangetimereport

รายงานจำนวนเวลาให้บริการและเวลารอ

เป็นรายงานที่แสดงเวลารอและเวลาบริการเฉลี่ย เวลารอและเวลาบริการสูงสุด โดยแยกตามประเภทงานและวันในสัปดาห์

maxtimereport

รายงานจำนวนคิวที่เกินเวลาบริการและเวลารอ

เป็นรายงานที่จำนวนคิวที่บริการและรอเกินกว่าเวลาที่กำหนด

overservice
 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>