Monthly Archives: January 2016

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สายสื่อสารผ่านระบบ Wifi GIGA WLAN

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สาย ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายผลิตภัณฑ์ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตและบริการในกลุ่มเดียวกัน


อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิว จะเลือกยังไงดี

อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิวจะเลือกยังไงดี ดูจะเป็นปัญหาที่ไม่น้อยของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นธุระจัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หลักการเลือกซื้อระบบบัตรคิวที่สำคัญนั้นต้องดูว่าระบบไหนเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยให้ดูจากลักษณะงานเป็นหลัก เช่น ประเภทงาน ปริมาณงาน หรือลักษณะของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น


รับคิว 6 โมงเช้าได้รับการตรวจ 11 โมง

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลกังวลคือการรอคิวที่นานแสนนาน เป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าจะเข้าโรงพยาบาลของรัฐต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอรอรอ ปกติขั้นตอนทั่วไปของการรับบริการผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลก็คล้าย ๆ กัน


กล้องวงจรปิด(CCTV)คืออะไร

ระบบวงจรปิด (CCTV) คืออะไร        ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ย่อมาจาก Closed-circuit television ซึ่งจะทำหน้าที่รับภาพที่ปรากฏอยู่ และทำการแปลงเป็นสัญญาณ และทำการส่งสัญญาณดังกล่าวไปในจุดที่ต้องการในลักษณะ point to point โทรทัศน์วงจรปิด ส่วนมากที่ใช้งานในปัจจุบันนี้มี 2 ลักษณะ คือ :


ความจำเป็นของระบบบัตรคิว

ระบบบัตรคิวเป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานหรือองค์บริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาท์เตอร์สำหรับรับค่าบริการต่าง ๆ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ทำให้หน่วยงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ที่มารับบัตรคิวก่อนก็จะได้รับการ