Category Archives: ระบบบัตรคิว

ระบบรายงานและสถิติสำหรับระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบรายงานการใช้โปรแกรมคิวนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการในหลาย ๆ ด้าน เช่น จำนวนผู้มาใช้บริการในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา วันในสัปดาห์ ระยะเวลาที่ลูกค้ารอ ระยะเวลาที่ลูกค้ามารับบริการ ขอมูลทางสถิติเหล่านี้มีประโยชน์ใช้ในการวางแผนการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้มีการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่หรือประเภทงานต่าง ๆ ได้ ระบบรายงานมาตรฐานของระบบคิวอัตโนมัติเอ็นพีซี โซลูชั่นแอนด์เซอรวิส ประกอบด้วยรายงานหลัก ๆ ดังนี้ รายงานภาพรวม รายงานภาพรวมสามารถสร้างรายงานได้จากเงือนไขที่ต้องการได้ เช่น ช่วงเวลา, ชื่องาน, รหัสงาน, ชื่อพนักงาน, รหัสพนักงาน,ระยะเวลาการรอ,ระยะเวลาที่ให้บริการ     รายงานปริมาณผู้ใช้บริการ เป็นรายงานที่แสดงจำนวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่สนใจ รายงานจะแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการแยกตามประเภทงาน รายงานจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นช่วงเวลา เป็นรายงานที่แสดงจำนวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาที่สนใจ รายงานจะแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการแยกตามประเภทงาน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา รายงานจำนวนเวลาให้บริการและเวลารอ เป็นรายงานที่แสดงเวลารอและเวลาบริการเฉลี่ย เวลารอและเวลาบริการสูงสุด โดยแยกตามประเภทงานและวันในสัปดาห์ รายงานจำนวนคิวที่เกินเวลาบริการและเวลารอ เป็นรายงานที่จำนวนคิวที่บริการและรอเกินกว่าเวลาที่กำหนด


วิวัฒน์ของระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายหน่วยงานมายาวนาน เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งและหน่วยงานบริการอื่น ๆ ระบบคิวอัตโนมัติเองก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบคิวในยุคแรก ๆ จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง และแป้นเรียกคิว(Keypad)จะเป็นสวิตซ์หรือปุ่มกด โดยติดต่อกับหน่วยประมวลผลกลางทางสายสัญญาณ RS232 หรือ RS485 และเนื่องจากระบบอินเตอร์เฟสเป็นปุ่มกดทำให้การใช้งานค่อนข้างยาก การเข้าสู่โหมดต่าง ๆ ก็มีความซับซ้อน แต่มีข้อดีเรื่องการเชื่อมต่อที่มีความสเถียรสูง


ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD

ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบคิวทั่วไป มีความซับซ้อนและขั้นตอนที่มากกว่า แต่ละโรงพยาบาลก็มีลำดับการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กัน ดังนี้ จุดตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign) จุดตรวจสัญญาณชีพเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการตรวจวัดข้อมูลอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติเบื้องต้น ที่จุดตรวจนี้จะมีการวัดค่าสัญญาณชีพซึ่งมักประกอบด้วยการตรวจวัดที่สำคัญดังนี้


ระบบคิวอัตโนมัติในร้านอาหาร

ระบบคิวอัตโนมัติได้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางหลากหลายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เราเห็นกันบ่อย ๆ เช่นระบบคิวธนาคาร โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ และอื่น ๆ แต่มีธุรกิจใหม่ที่กำลังนำระบบคิวมาใช้นั่นคือระบบคิวในร้านอาหาร ในช่วงที่ผ่านมามีการนำเอาจะบบคิวชนิดเพจเจอร์มาใช้แต่ค่อนข้างประสบปัญหาในเรื่องการใช้งานเพราะระบบซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งมีความเสี่ยงในการใช้งานและเสียหายง่าย (เป็นที่เข้าใจว่าระหว่างรอรายการอาหารลูกค้าก็จะเอามาใช้เป็นของเล่นแทนได้) ดังนั้นหลาย ๆ ร้านค้าก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบจอแสดงผลที่เป็นทีวีและแจ้งคิวทางสลิปแทน ซึ่งโดยรวมมีข้อดีมากกว่าระบบเพจเจอร์ ตัวอย่างเช่นระบบคิวในร้านเคเอฟซี หรือร้านอาหารญี่ปุ่นต่าง ๆ การใช้ง่ายคล้าย ๆ กับการบริการทั่วไปของธนาคารหรืออื่น ๆ โดยจะมีการแสดงรายละเอียดคร่าว ๆ เช่น คิวที่กำลังจัดเตรียม หรือคิวที่พร้อมเสิร์ฟเป็นต้น


ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สายสื่อสารผ่านระบบ Wifi GIGA WLAN

ระบบคิวอัตโนมัติแบบไร้สาย ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายผลิตภัณฑ์ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตและบริการในกลุ่มเดียวกัน


อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิว จะเลือกยังไงดี

อยากซื้อเครื่องกดบัตรคิวจะเลือกยังไงดี ดูจะเป็นปัญหาที่ไม่น้อยของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นธุระจัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หลักการเลือกซื้อระบบบัตรคิวที่สำคัญนั้นต้องดูว่าระบบไหนเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยให้ดูจากลักษณะงานเป็นหลัก เช่น ประเภทงาน ปริมาณงาน หรือลักษณะของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น


รับคิว 6 โมงเช้าได้รับการตรวจ 11 โมง

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐบาลกังวลคือการรอคิวที่นานแสนนาน เป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าจะเข้าโรงพยาบาลของรัฐต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอรอรอ ปกติขั้นตอนทั่วไปของการรับบริการผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาลก็คล้าย ๆ กัน


ความจำเป็นของระบบบัตรคิว

ระบบบัตรคิวเป็นระบบที่มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานหรือองค์บริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หรือเคาท์เตอร์สำหรับรับค่าบริการต่าง ๆ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ทำให้หน่วยงานสามารถบริการได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ที่มารับบัตรคิวก่อนก็จะได้รับการ