Services

บริการของเรา

ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติของเราพัฒนาบนระบบเว็บแอพลิเคชั่น การทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งโปรแกรมหรือรุ่นของระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถทราบสถานะการใช้งานได้ทันที สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ในการจัดลำดับคิวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์ เช่น การแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์, SMS หรืออีเมล เป็นต้น

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เรารับพัฒนาระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS), ระบบบัญชี, ระบบที่มีจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะ โดยเรามีนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น นักวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis) โปรแกรมเมอร์ และ Tester นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ระบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ง่ายในอนาคต เช่น การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วย Laravel, VueJS เป็นต้น

การอบรมการเขียนโปรแกรม

เรามีหลักสูตรอบรม Full Stack Developper โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Frontend) และการเชื่อมต่อระบบฐาน (Backend), การติดตั้ง Web server บน VPS, การตั้งค่าโดเมน, การตั้งค่า SSL, การติดตั้ง Mail Server, การทำ SMTP relay โดยผู้อบรมจะสามารถได้เรียนเขียนทั้งโปรแกรมและอบรมการ System Admin ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ Full Stack Developper จำเป็นต้องเรียนรู้

Our Company

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านอินโนเวชั่นหลากหลายรูปแบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การติดตั้งระบบเครือข่าย และการอบรมด้านการเขียนโปรแกรมและเว็บไซต์ ลูกค้าที่เราได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีหลากหลายหน่วยงานแตกต่างธุรกิจและมีหน่วยงานระดับประเทศ เช่น กรมคุมประพฤติ (กระทรวงยุติธรรม), สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สำนักงานใหญ่), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารเพื่อสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ (บางเขน) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและบริษัทเอกชนอื่น ๆ เช่น บริษัท คอมเซเว่นจํากัด มหาชน, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นต้น
Technology Index

เทคโนโลยีล่าสุดที่เราใช้สำหรับพัฒนาระบบให้ลูกค้า

Laravel

VueJs

My Sql

Firebase

Git Hub

Visual Studio

PRODUCTS

สินค้า

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 053-093254, 088-2514838
อีเมล: contact@npcsolution.com
ที่อยู่:
105 หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

กรอกข้อมูลติดต่อ